23:42 | 2021-05-28 ავტორი: თამარ ბუჩუკური

როგორ მივიღოთ ბინა უფასოდ – მერიის პროგრამა, რომლის შესახებაც, შესაძლოა, არ იცით

როგორ მივიღოთ ბინა უფასოდ – მერიის პროგრამა, რომლის შესახებაც, შესაძლოა, არ იცით

თბილისში უსახლკარო პირებისა და ოჯახებისთვის თავშესაფრითა, ან საცხოვრისით უზრუნველყოფის პროგრამა თბილისის მერიაში მოქმედებს.

 

როგორ უნდა მიიღონ უსახლკარო ადამიანებმა უფასო საცხოვრისით ცხოვრების უფლება და რას მოიცავს აღნიშნული პროგრამა – ამ კითხვებზე პასუხს “პრაიმტაიმის” მიერ მომზადებული სტატიიდან მიიღებთ.

 

რა არის პროექტის არსი?

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების/ოჯახების რეგისტრაცია და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფა.

 

ვინ არიან პროექტის ბენეფიციარები?

 

ქ. თბილისში რეგისტრირებული უსახლკარო პირები/ოჯახები.

 

რას მოიცავს პროექტი?

 

დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში პირს/ოჯახს მიენიჭება უსახლკარო პირის/ოჯახის სტატუსი.

 

სტატუსის მინიჭების შემდეგ, მოხდება პირის/ოჯახის შეფასება ქულათა შესაბამისი სისტემით. ქულების მიხედვით განისაზღვრება თავშესაფრით/საცხოვრისით დაკმაყოფილების რიგითობა.

 

როგორ უნდა მიიღოს პირმა/ოჯახმა ბენეფიტი?

 

პირმა/ოჯახმა თავშესაფრის/საცხოვრისის მიღების მიზნით, უსახლკარო პირად/უსახლკარო ოჯახად რეგისტრაციისთვის დადგენილი ფორმის განაცხადით უნდა მიმართოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს (უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის კომისიას).

 

განაცხადს თან უნდა ერთოდეს: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/დაბადების მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სხვა) ასეთის არსებობის შემთხვევაში; ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელმაც შეიძლება დაადასტუროს უსახლკარო პირად რეგისტრაციისთვის მოთხოვნილი გარემოებების არსებობა ან/და განმცხადებლის მიერ მითითებული ინფორმაცია.

 

მერიის კომენტარი: უსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრაცია არ წარმოშობს უსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრირებული პირის/ოჯახად თავშესაფრით/საცხოვრისით რაიმე კონკრეტულ ვადაში აუცილებელი დაკმაყოფილების ვალდებულებას.

 

უსახლკარო პირად/ოჯახად რეგისტრირებული პირი/ოჯახი თავშესაფრით/საცხოვრისით დაკმაყოფილდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის რესურსების შესაბამისად.

ავტორი: თამარ ბუჩუკური

X